דוגמאות של השירה מהתנ"ך


(בראשית פרק כב פסוקים א-יד) מראה מקום Genesis22:1-14
(שמות פרק כ פסוקים א-יז) מראה מקום Exodus20:1-17
(שמות פרק ג פסוקים א-יד) מראה מקום Exodus3:1-14
(במדבר פרק ו פסוקים כב-כז) מראה מקום Numbers6:22-27
(דברים פרק ו פסוקים ד-ט) מראה מקום Deuteronomy6:4-9
(שמואל ב׳ פרק א פסוקים יט-כז) מראה מקום 2Samuel1:19-27
(ישעיהו פרק יא פסוקים א-ט) מראה מקום Isaiah11:1-9
(ישעיהו פרק ס פסוקים א-ה) מראה מקום Isaiah60:1-5
(עמוס פרק א פסוקים א-ט) מראה מקום Amos1:1-9
(תהילים כל פרק א) מראה מקום Psalm1
(תהילים כל פרק ג) מראה מקום Psalm3
(תהילים כל פרק ו) מראה מקום Psalm6
(תהילים כל פרק ח) מראה מקום Psalm8
(תהילים כל פרק יג) מראה מקום Psalm13
(תהילים כל פרק יט) מראה מקום Psalm19
(תהילים כל פרק כג) מראה מקום Psalm23
(תהילים כל פרק כד) מראה מקום Psalm24
(תהילים כל פרק כז) מראה מקום Psalm27
(תהילים כל פרק כט) מראה מקום Psalm29
(תהילים כל פרק נב) מראה מקום Psalm52
(תהילים כל פרק סב) מראה מקום Psalm62
(תהילים כל פרק סז) מראה מקום Psalm67
(תהילים כל פרק צג) מראה מקום Psalm93
(תהילים כל פרק צו) מראה מקום Psalm96
(תהילים כל פרק צח) מראה מקום Psalm98
(תהילים כל פרק ק) מראה מקום Psalm100
(תהילים כל פרק קיג) מראה מקום Psalm113
(תהילים כל פרק קכא) מראה מקום Psalm121
(תהילים כל פרק קכב) מראה מקום Psalm122
(תהילים כל פרק קכג) מראה מקום Psalm123
(תהילים כל פרק קל) מראה מקום Psalm130
(תהילים כל פרק קלא) מראה מקום Psalm131
(תהילים כל פרק קלג) מראה מקום Psalm133
(תהילים כל פרק קלז) מראה מקום Psalm137
(תהילים כל פרק קמח) מראה מקום Psalm148
(תהילים כל פרק קנ) מראה מקום Psalm150
(קהלת פרק א פסוקים א-ט) מראה מקום Ecclesiastes1:1-9
(מגילת אסתר פרק ה פסוקים א-ג) מראה מקום Esther5:1-3
(מגילת איכה פרק א פסוקים א-ג) מראה מקום Lamentations1:1-3
(רות כל פרק א) מראה מקום Ruth1:1-22
(רות כל פרק ב) מראה מקום Ruth2:1-23
(רות כל פרק ג) מראה מקום Ruth3:1-18
(רות כל פרק ד) מראה מקום Ruth4:1-22
(שיר השירים פרק א פסוקים א-ג) מראה מקום Song1:1-3
(שיר השירים כל פרק א) מראה מקום Song1:1-17
(שיר השירים כל פרק ב) מראה מקום Song2:1-17
(שיר השירים כל פרק ג) מראה מקום Song3:1-11
(שיר השירים כל פרק ד) מראה מקום Song4:1-16
(שיר השירים כל פרק ה) מראה מקום Song5:1-16
(שיר השירים כל פרק ו) מראה מקום Song6:1-12
(שיר השירים כל פרק ז) מראה מקום Song7:1-14
(שיר השירים כל פרק ח) מראה מקום Song8:1-14